Students' Secretaries

You Are Here / Home / STUDENTS' SECRETARIES

STUDENTS' SECRETARIES

National Student Secretary


PRAMOD KUMAR PANDEY

Mobile : 8765375148
Email :ppgeom@gmail.com

State Students` Secretaries

Sr. No.

Name

Designation (Students’ Secretary)

Email ID

Contact No.

1

Manoj Tiwari

U.P.

manojkunjan1984123@gmail.com

9452446768

2

Ravishankar Singh

Delhi

ravishankar.du2015@gmail.com

8595044734

3

Shishir misra

Bihar

mishrashishir15@gmail.com

8076524340

4

Jairam Yadav

Uttarakhand

jai.au08@gmail.com

8755032003

5

Eldogeorge Varghese

Kerla

eldovarghase90@gmail.com

-

6

Satyabrata Nayak

Odisha

yodisha1@gmail.com

943730098