Trustee

You Are Here / Home / Trustee

Trustee


Shri Ashok Gehlot


General Secretary, AICC, I/C Organisation & Training
C.M. Govt. of Rajsthan, 49 Civil Line, Jaipur

Tel : 09829048689,0141 2229244,2229255
Email : chairmanrgsc@rediffmail.com

Shri Ashok Tanwar
New Delhi

Shri Vivek Bansal
Aligarh (U.P.)

Shri Harikesh Bahadur
Gorakhpur (U.P.)

Ms. L. Tilotama
Singijamei Imphel
(Manipur)

Shri Manish Tewari
Chandigarh

Shri Nadeem Javed
Jaunpur (U.P.)

Shri Nirmal Khatri
Faizabad (U.P.)

Shri Oscar Fernandes
Udupi (Karnataka)

Dr. P.C. Vyas
Jaipur (Raj.)

Shri Ranji Thomas
Kottayam (Kerala)

Shri Sarat Pattanayak
Balargir (Orissa)

Dr. Shakeel Ahmed Khan
Katihar (Bihar)

Shri P. Sudhakar Reddy
Hyderabad (U.P.)